Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (dalej len: „GDPR”) je spoločnosť

Media Rock s.r.o.
Blagoevova 14  
851 04  Bratislava 
IČO: 48283495

 

ďalej  len: „prevádzkovateľ

 

Zodpovedná osoba a kontakt

Pavol Masár
masar@rockovarepublika.sk
+421 903 376 661

 

 Pod pojmom osobné údaje se rozumie vešetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, spravidla pomocou identifikátora, napríklad ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac zvláštnich prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

1.          Zdroje a kategorie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracovává osobné údaje, které ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, které prevádzkovateľ získal na základe Vami vyplnenej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje fyzickej osoby a údaje potrebné pre spracovanie dani z pridanej hodnoty poďla zákona č. 222/2004 Z. z.

 

2.    Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákoný dôvod spracovania osobných údajov:

·      plnenie podľa zákona č. 222/2004 z. Z. o dani z pridanej hodnoty.

·      plnenie zmlouvy mezi prevádzkovateľom a Vami podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·      oprávnený záujem prevádzkovateľa pre poskytovanie priameho marketingu (jedná sa o zasielanie obchodních prospektov - newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·     Súhlas dotknutej fyzickej osoby s spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (jedná sa o zasielanie obchodních prospektov - newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v prípade, že neprišlo k objednávke tovaru

Účel spracovania osobných údajov:

·      Vybavenie objednávky dotknutej fyzickej osoby a výkon práv a povinností vyplývajúcich z zmluvního vzťahu medzi dotknutou fyzickou osobou a prevádzkovateľom; kde pri objednávke sa vyžadujú osobné údaje, které sú potrebné pre úspešné dokončenie objednávky (meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným predpokladom pre uzavretie a plnenie kúpno-predajnej zmlouvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu  a plnit zmluvné podmienky zo strany prevádzkovateľa.

Zo strany prevádzkovateľa nedocháza k automatickému individuálnímu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

3.    Doba uchovávania osobných údaov

Prevádzkovateľ uchovává osobné údaje

·     po dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinností vyplývajúcich z zmluvného vzťahu medzi dotknutou fyzickou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z daných zmluvních vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvnéo vzťahu).

·       po dobu, odvolania súhlasu s spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 6 mesiacov, za predpokladu že osobné údaje sú spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

4.    Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

·         podielajúce sa na dodaní tovaru a realizácií platieb na základe zmlouvy. Slovenská pošta , Slovenská sporiteľna-SLSP

·         zaisťujúce služby spojené so samotným chodom e-shopu (Prestashop) a Websuport.

·         zaisťujúce účtovnícke služby.

Prevádzkovateľ NEMÁ úmysl poskytovať osobné údaje dotknutých fyzických osôb do tretích krajín mimo EU alebo mezinárodným organizáciám.

 

5.    Práva dotknutej fyzickej osoby

Za podmienok stanovených v GDPR máte

·         právo prístupu k svojím osobním údajom podľa čl. 15 GDPR,

·         právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

·         právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

·         právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov podľa čl. 21 GDPR a

·         právo na prenesenie údajov podľa čl. 20 GDPR.

·         právo odvolať súhlas s spracovaním osobných údajov a to písomne na adresu alebo elektronicky prostredníctvom emailu uvedenom v úvode podmienok o ochrane osobných údajov.

Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky v prípade, že se domievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

6.    Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu datových úložísk s osobnými údajmi v podobe silného hesla a antivirusového programu. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom má prístup iba on sám.

 

7.    Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a súhlasíte s nimi v plnom rozsahu. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrknutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a v plnou rozsahu ich akceptujete. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkách v časti ochrana osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov sú platné  od 25.5.2018.